Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce

w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

  

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 )  w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego  Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Bażanówce ustala dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym  2019/2020 w następujących terminach:    

Termin dnia wolnego

Dzień tygodnia

2 stycznia 2020 r.

czwartek

3 stycznia 2020 r.

piątek

marzec 2020 r. (2 dni )

 

rekolekcje szkolne

 

 

21,22,23 kwietnia 2020 r.

wtorek, środa, czwartek

12 czerwca 2020 r.

piątek

 

 

 

 

 

           Jednocześnie Dyrektor Szkoły  informuje, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem                         w   tych dodatkowych dniach wolnych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć  wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów, którzy  przyjdą do szkoły  i  informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości   udziału uczniów w tych organizowanych zajęciach  w dniach wolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bażanówka, 07 września 2018 r.