Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Rekrutacja 2021

 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarszyn na rok szkolny 2021/2022

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I samorządowych szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzone jest przez komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów tych szkół w terminach określonych w harmonogramiezał. 1.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zał. 2.

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2017 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2018 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Zarszyn, wskaże rodzicom inny oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym:

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu/szkole,
do której uczęszcza dziecko
.

  1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

a) postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka – druki wniosków dostępne są w szkołach,

b) w przypadku większej liczby kandydatów do danego oddziału przedszkolnego - zamieszkałych na terenie Gminy Zarszyn, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, które mają taką samą wartość, tj.:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą,

c) po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania, w przypadku wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna przeprowadza drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Wtedy brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zał. 3.