Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

   KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce

w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych     

w roku szkolnym 2022/2023

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ) w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bażanówce ustala dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 w następujących terminach:     

Termin dnia wolnego

Dzień tygodnia

14 października 2022 r.

piątek (Dzień KEN )

31 listopada 2022 r.

poniedziałek

2 maja 2023 r.

wtorek

23, 24, 25 maja 2023 r.

(egzamin ósmoklasistów)

9 czerwca 2023 r.

piątek (po Bożym Ciele )

19 czerwca 2023 r.

poniedziałek

 

           Jednocześnie Dyrektor Szkoły  informuje, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem w tych dodatkowych dniach wolnych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć  wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły i informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w tych organizowanych zajęciach w dniach wolnych (oprócz dni, w których odbywa się egzamin ).

 

Bażanówka, 14 września 2022 r.