Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

KOMUNIKAT

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce

w sprawie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

  

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 )  w sprawie organizacji roku szkolnego i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego  Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Bażanówce ustala dodatkowe dni  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym  2019/2020 w następujących terminach:    

Termin dnia wolnego

Dzień tygodnia

14 października 2021 r.

czwartek

12 listopada 2021 r.

piątek

7 stycznia 2022 r.

piątek

 2 maja 2022 r.

poniedziałek 

maj 2022 r. (termin ustali Dyrektor CKE)

3 dni- egzamin kl. VIII

17 czerwca 2022 r.

piątek

 

 

 

 

 

           Jednocześnie Dyrektor Szkoły  informuje, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem                         w   tych dodatkowych dniach wolnych szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć  wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów, którzy  przyjdą do szkoły  i  informowania rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości   udziału uczniów w tych organizowanych zajęciach  w dniach wolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bażanówka, 07 września 2018 r.