Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Rekrutacja 2022

 

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych, przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarszyn na rok szkolny 2022/2023

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I samorządowych szkół podstawowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, prowadzone jest przez komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów tych szkół w terminach określonych w harmonogramie – zał. 1.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zał. 2.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z oddziałów przedszkolnych/przedszkola wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Zarszyn, wskaże rodzicom inną placówkę wychowania przedszkolnego, która przyjmie dziecko.


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym:

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, do którego uczęszcza dziecko.

  1. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

a) postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka – druki wniosków dostępne są w szkołach i na ich stronach internetowych,

b) w przypadku większej liczby kandydatów do danego oddziału przedszkolnego/przedszkola - zamieszkałych na terenie Gminy Zarszyn, do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych, które mają taką samą wartość, tj.:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą,

c) po przeprowadzeniu pierwszego etapu postępowania, w przypadku wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna przeprowadza drugi etap postępowania rekrutacyjnego. Wtedy brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zał. 3.