Szkoła Podstawowa w Bażanówce

Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim

Od r. szk. 2013/14 do 28.08.2015 r. szkoła bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej           w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III- Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół pt. „Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Sanockim”.  Jego celem jest poprawa funkcjonowania doskonalenia nauczycieli w powiecie sanockim poprzez kompleksowe wsparcie 52 szkół i przedszkoli w kolejnych dwóch latach. W ramach  głównych działań zaplanowano:

- opracowanie koncepcji wspomagania szkół i przedszkoli w zakresie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli     w powiecie sanockim- Powiatowy Program Wspomagania,

- przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu- Roczne Plany Wspomagania,

- prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w powiecie sanockim.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1 400 073,60 zł. i jest on sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego             i środków krajowych.