Szkoła Podstawowa w Bażanówce

„Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację w Gminie Zarszyn”


"Zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku,


na jego indywidualnym tempie,  rozwoju i możliwościach uczenia się"„Każde dziecko jest inne – edukacja przez indywidualizację


w Gminie Zarszyn”


to tytuł  projektu realizowanego w Gminie Zarszyn od września  2011r. w ramach Priorytetu IX PO KL :  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) nakłada konieczność wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Wsparcie działań szkoły na pierwszym, ważnym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej zapewni projekt realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy.
Cele projektu:
1.    Wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III w 7 szkołach Gminy Zarszyn dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów i uczennic oraz ich możliwości psychofizycznych w okresie realizacji projektu.
2.    Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem umożliwiających
 i wspomagających indywidualną prace nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.
3.    Zminimalizowanie specyficznych trudności:
-  w nauce czytania i pisania, w tym zagrożonych dysleksją – 35 uczniów,
- w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 14 uczniów,
-  skorygowanie wad wymowy- 14 uczniów,
- skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała- 45 uczniów,
- wsparcie i pomoc dla uczniów wykazujących zaburzenia w komunikacji społecznej- 9 uczniów,
     4. Stworzenie warunków do rozwoju potencjału w zakresie nauk     matematyczno- przyrodniczych- 30 uczniów.


W Szkole Podstawowej w Bażanówce  uczniowie biorą udział w następujących zajęciach:

1.    Zajęcia logopedyczne  - 6 chłopców  i 2 dziewcząt
2.    Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 w tym zagrożonych dysleksją-  3 chłopców  i 2 dziewcząt
3.    Gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy-  5 chłopców
  i 3 dziewcząt