Jesteś tutaj: Start / STATUT SZKOŁY 2015

STATUT SZKOŁY 2015

Szkoła Podstawowa

w Bażanówce

Bażanówka 102

38-530 Zarszyn 

 

 

 

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ                    W BAŻANÓWCE

Gmina Zarszyn

(tekst jednolity z dnia 31 sierpnia 2015 r. )

 

 

 

 

 

 

     Załącznik do Uchwały nr 3/2015/16

Rady Pedagogicznej

 Szkoły Podstawowej w Bażanówce

 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

Statut został opracowany na podstawie :

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572          z późn. zm.),                                                                                                                                Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm),                                                                                  Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej ( Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908),                                                    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm),                                                                                                                               Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                              i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843),                                              Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego
 i egzaminu maturalnego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 959),                                              Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),                                                                      Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych                  z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm).

 

 

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ................................................................................................. s.4.

 

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły ………………………….……………………………………………..s.5.

 

Rozdział 3. Organy Szkoły  ………………………………………………………………………...…….s.12.

 

Rozdział 4. Organizacja Szkoły ………………………………………………………………………….s.22.

 

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły …………………………………………….……. s.32.

 

Rozdział 6. Uczniowie Szkoły. ……………………………………………………………………….….s.38.

 

Rozdział 7. Zasady, warunki i sposób oceniania uczniów ……………………………………..… s.47.

Rozdział 8. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej……s.75.

 

Rozdział 9. Prawa i obowiązki rodziców ……………………..........................................................s.83.

Rozdział 10. Postanowienia końcowe …………………………………………………………...……s.84.

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)     Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Bażanówce;

2)     ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

3)     Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Bażanówce;

4)     Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole;

5)     uczniach– należy przez to rozumieć uczniów Szkoły;

6)     rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów  uczniów Szkoły;

7)     wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece powierzono jeden z oddziałów w Szkole;

8)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Zarszyn;

9)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny– należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

§ 2

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa w Bażanówce.
 2. Szkoła podstawowa jest publiczną szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym.
 3. Siedzibą szkoły jest zabytkowy budynek podworski przekazany wraz z działką                  i  przyległym parkiem w trwałe  zarządzanie szkoły – Bażanówka  nr budynku 102.
 4. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Zarszyn.
 5. Szczegółowe zasady gospodarki  finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 6. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Zarszyn.
 7. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 8. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci  4 i 5 – letnich: tzw. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5-letnich oraz wychowanie przedszkolne dla dzieci 4-letnich.
 9. Szkoła umożliwia odbywanie praktyk studentom wyższych uczelni pedagogicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich.
 10. W pieczęciach i stemplach Szkoła posiada pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą, stempel prostokątny z adresem, numerem telefonu, NIP – em i regonem Szkoły.
 11. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

5.      Szkole może być nadane imię. Imię szkoły nadaje organ prowadzący  na wniosek Rady Szkoły gdy taka została powołana lub na wspólny wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

9.      Nauka w Szkole Podstawowej trwa 6 lat. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. W razie większej liczby oddziałów dopuszcza się nauczanie  na dwie zmiany. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej  rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego.

10.  Szkołę podstawową kończy się sprawdzianem uprawniającym do dalszego kształcenia            w gimnazjum. Sprawdzian kończący szkołę podstawową ma charakter powszechny               i obowiązkowy, a przeprowadza go Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  w Krakowie, zgodnie   z odrębnymi przepisami.

12.  Oddział przedszkolny funkcjonuje w systemie 5 – godzinnym od 800 do1300,  a w dni           w których odbywają się zajęcia  z religii /2 dni/  o 30 minut dłużej , czyli do 13 30.

Szkoła Podstawowa w Bażanówce

tel.13 46 71 193

 NIP 687-17-25-258

REGON 001213927.

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

 

§ 3

 

1)     Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska Szkoły.

§ 4

 

Celem Szkoły jest w szczególności:

1)      zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralno-emocjonalnego i fizycznego;

2)      wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:

a)     życia indywidualnego;

b)    życia w środowisku,

c)     życia zawodowego,

d)    życia w społeczeństwie;

e)     uczestnictwa w kulturze;

3)      troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego trybu życia;

4)      zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w Szkole;

5)      sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły poprzez:

a)     zorganizowanie zajęć świetlicowych ( w razie potrzeby);

b)    umożliwianie spożywania posiłków;                                                   

c)     prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznym oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

d)    prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6)      kompensowanie istniejących braków środowiskowych;

7)      ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;

8)      ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 

§ 5

 

 W szczególności zadaniem Szkoły jest:

1)     organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku,

2)     umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia;

3)     organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych;

4)     otaczanie szczególną opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej przy współpracy z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarszynie;

5)     zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej              w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności ucznia;

6)     zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym                        i zdrowym środowisku;

7)     prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w oparciu                o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;

8)     rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

9)     kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej                      i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.

 

§ 6

 

Szkoła upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:

1)     poznanie warunków środowiskowych Gminy Zarszyn;

2)     prowadzenie szerokiej profilaktyki poprzez propagowanie zdrowego stylu życia;

3)     propagowanie działań o charakterze  rekreacyjno-sportowym na obszarze Gminy Zarszyn;

4)     promocję zdrowia i higieny, doraźną pomoc w nagłych wypadkach, okresowe badania i kontrole we współpracy z placówkami służby zdrowia.

 

 

§ 7

 

 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań Szkoły, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:

1)     zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;

2)     systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;

3)     realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły;

4)     współpracę z rodzicami uczniów.

 

§ 8

 

 1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.
 2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.
 3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sanoku, a także  współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i ich rodzicom.
 4. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3, oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarszynie oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo            i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom poprzez systematyczny kontakt                       z przedstawicielami poszczególnych placówek w celu uzyskania pomocy diagnostyczno-terapeutycznej oraz socjalnej.

 

§ 9

 

 1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez:

1)      organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

2)      organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;

3)      udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych
 i zawodach sportowych.

 1. Umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
 3. Prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne przepisy.

 

 

 

§ 10

 

 1. Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Szkoły                 i zajęć poza jej terenem:

1)      opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;

2)      opiekę nad uczniami  podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki bezpiecznego wypoczynku;

3)      opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Szkołę różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki sprawuje kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 1. 3.      Szczególną troską o zachowanie  bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie                 z odrębnymi przepisami.

 

§ 11

 

 1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania                            i profilaktyki.
 2. 2.      Zapewnia rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania wniosków i uwag na zebraniach rodziców oraz poprzez udział swoich przedstawicieli w radach klasowych oraz w organach Rady Rodziców.

 

§ 12

 

Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:

1)      udzielania doraźnej pomocy medycznej;

2)      dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;

3)      propagowania oświaty zdrowotnej.

§ 13

 

 1. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych Szkoła udziela pomocy materialnej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                    w Zarszynie.
 2. O udzielenie pomocy, o której mowa w ust.1, z wnioskiem do Dyrektora Szkoły występuje rodzic dziecka, jego wychowawca lub pedagog szkolny.

 

 

§ 14

 

Szkoła organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1)     diagnozowanie środowiska uczniów;

2)     rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów                        i umożliwianie ich zaspokajania;

3)     rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii ucznia;

4)     prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców                     i nauczycieli;

5)     umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

6)     podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

§ 15

 

Zadania Szkoły, o których mowa w § 14 realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny                     i dziecka.

 

§ 16

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  udzielana jest na wniosek ucznia, nauczyciela, pedagoga szkolnego lub rodziców.
 2. Koordynatorem pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole jest każdy nauczyciel, a w szczególności wychowawca klasowy, który  w tym zakresie :

1)     rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów  oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych;

2)     określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

3)     udziela różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

4)     podejmuje działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w Szkole jest organizowana w formie:

1)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

2)     zajęć specjalistycznych, w tym korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapii;

3)     innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

 1. Uczestnictwo w formach zajęć, o których mowa  w ust.3, trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w opanowaniu materiału programowego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia taką formą pomocy.
 2. Szczegółowe zasady, warunki oraz sposób udzielania przez Szkołę uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają procedury postępowania w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalane przez  Dyrektora Szkoły.

 

§ 17

 

Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)      7 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę;

2)      1 sali do zajęć wychowania fizycznego –zastępcza;

3)      1 pokoju nauczycielskiego;

4)      1 pracowni internetowej;

5)      1 biblioteki;

6)      2 łazienek;

7)      szatni;

8)      gabinetu Dyrektora Szkoły;

9)      świetlico-jadalni;

10)  pomieszczenia socjalnego;

11)  szkolnego placu zabaw;

12)  2 boisk szkolnych;

13)  zabytkowego parku szkolnego.

 

 

Rozdział 3

 

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 18

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. 2.      Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie                w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 19

 

 1. Organami Szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Samorząd Uczniowski;

4)      Rada Rodziców.

 1. Organy Szkoły współpracują ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania, opieki oraz
  w rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów Szkoły.
 2. Każdy z organów Szkoły  ma możliwość:

1)    swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;

2)    rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły;

3)    uzyskiwania aktualnych informacji o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach innego organu.

 

 

§ 20

 

 1. Stanowisko Dyrektora Szkoły  powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, regulują odrębne przepisy.

 

§ 21

 1. Dyrektor Szkoły jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.
 2. Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie                               i nadzorowanie pracy Szkoły.
 3. 3.     Dyrektor Szkoły w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

 

§ 22

 1. Do właściwości rzeczowej Dyrektora Szkoły, określającej zakres jego działalności, należy
  w szczególności:

1)      w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły:

a)      przedkładanie Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

b)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

c)      realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;

d)     organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;

2)      w zakresie spraw organizacyjnych:

a)      przygotowywanie projektów planów pracy Szkoły;

b)      opracowanie arkusza organizacji Szkoły;

c)      ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;

3)      w zakresie spraw finansowych:

a)      opracowanie projektu  planu finansowego Szkoły;

b)      przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;

c)      realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi
w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4)      w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:

a)     sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły;

b)    organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

c)     organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły;

d)    nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

e)     organizowanie przeglądu technicznego obiektów Szkoły oraz prac  konserwacyjno – remontowych;

f)     organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Szkoły;

5)      w zakresie spraw porządkowych oraz bhp :

a)     zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

b)    egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły;

c)     wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

 

§ 23

 1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły w szczególności:

1)     decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

2)     decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom                    i innym pracownikom Szkoły;

3)     decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

4)     określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych  pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami  Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

5)     współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami, a w szczególności:

a)      zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły;

b)      ustala:

 regulaminy pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły;

 regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

c)      ustala plan urlopów pracowników Szkoły  niebędących nauczycielami;

6)     administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

§ 24

 1. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

 

§ 25

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi organami Szkoły.
 2. Dyrektor  Szkoły w szczególności:

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły,

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły,

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności:

    a) organizowanie narad i szkoleń,

    b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

                     c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego

4)  opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły i terminy ich realizacji:                                 a) obejmujący 5 lat szkolnych,                                                                                b) obejmujący rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wskazanych  przez kuratora oświaty oraz wyników  i wniosków  z nadzoru  przeprowadzonego               w poprzednim roku szkolnym ,

5) analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosownie do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie,

6)wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8)we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża system zapewnienia jakości.                              

 

5.2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań lub innych zagadnień uznanych w szkole za istotne            w działalności szkoły.

 

             5.3.  W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 dyrektor                                           w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające                                 z działalności statutowej szkoły.

 

5.4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w  terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 

5.5. Do dnia 31sierpnia każdego roku dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

 1.  

1)      przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje                     o działalności Szkoły;

2)      składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planów pracy Szkoły;

3)      zasięga opinii organów Szkoły w sprawach określonych ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

§ 26

 1. Rada Pedagogiczna, jako organ Szkoły, posiada w swej właściwości uprawnienia uchwałodawcze oraz uprawnienia opiniodawcze.
 2. W zakres uprawnień uchwałodawczych Rady Pedagogicznej Szkoły wchodzą sprawy:

1)     zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     ustalanie szczegółowych kryteriów stopni szkolnych oraz ocen zachowania ucznia, trybu              i zasad ich ustalania oraz  trybu odwoławczego w tym zakresie;

4)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;

5)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

6)     podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;

7)     uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz dokonywanie w nim zmian;

8)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad  Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 1. Zakres uprawnień opiniodawczych Rady Pedagogicznej obejmuje sprawy dotyczące:

1)     powierzenia stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę;

2)     przedłużenia powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi Szkoły;

3)     organizacji pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;

4)     projektu planu finansowego Szkoły;

5)     wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

6)     propozycji Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

7)     podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do przepisów ustawy.

 1. Dyrektor Szkoły może wnioskować o wydanie przez Radę Pedagogiczną opinii w innych

sprawach, niż wymienione w ust.2.

 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

1)      deleguje swojego przedstawiciela do prac w innych organach, w tym komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły oraz zespołu oceniającego rozpatrującego odwołania od oceny pracy nauczyciela.

2)      uchwala  Statut Szkoły oraz dokonuje jego zmian.

 1. Tryb postępowania w sprawie wstrzymania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej określa  ustawa.

§ 27

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o regulamin ( Konstytucja Republiki Szkolnej),             w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 3. Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1)   pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2)   współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

3)   współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;

4)   dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;

5)   organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,                     w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

6)   zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

7)   rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

 1. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
 2. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

1)     możliwość przedstawiania  Dyrektorowi Szkoły i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

2)     wyrażanie opinii w sprawie:

a)     wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;

b)    wzoru jednolitego stroju;

c)     programu wychowawczego Szkoły;

d)    ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

e)     oceny pracy nauczyciela -  na wniosek Dyrektora Szkoły;

3)     wnioskowanie o nadanie imienia Szkole.

 1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
 2. Działalność  Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi.

 

§ 28

 

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
 2. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki Szkoły oraz uchwalanie regulaminu swojej działalności.
 5. W zakres  kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców wchodzi:

1)     delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

2)     możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

3)     opiniowanie podjęcia działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

4)     wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

5)     zgoda - na wniosek innych organów Szkoły - na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;

6)     uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;

7)     wnioskowanie o dokonanieoceny pracy nauczyciela;

8)     opiniowanie propozycji wskazujących formy realizacji godzin wychowania fizycznego;

9)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;

10)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły

11)  wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład komisji powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły;

12)  wybór przedstawiciela rodziców wchodzącego w skład zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny jego pracy;

13)  opiniowanie wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

§ 29

 

 1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.
 3. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:

1)      pozytywnej motywacji;

2)      partnerstwa;

3)      wielostronnego przepływu informacji;

4)      aktywnej i systematycznej współpracy;

5)      rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.
 2. Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności:

1)     zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz
 w Statucie Szkoły poprzez:

a)     udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b)    organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;

c)     możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;

d)    rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2)     opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3)     bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach. .

 1. 6.      Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

 

§ 30

 

 1. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na wspólnych zebraniach organów.
 2. Organy między sobą ustalają formy ich rozstrzygnięcia.
 3. Dopuszcza się możliwość powołania komisji, w której skład wchodzi mediator zaakceptowany przez strony sporu.
 4. Komisja, o której mowa w ust.3,  po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie zasad.
 5. Rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu.
 6. 6.     W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie Szkoły, każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od zakresu właściwości rzeczowej oraz przedmiotu sporu.

 

 

§31

W  szkole tworzy się stanowisko społecznego zastępcy dyrektora, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności. Funkcję zastępcy przydziela na okres kadencji dyrektora organ prowadzący  wskazanemu nauczycielowi za Jego zgodą . Do zadań zastępcy dyrektora należy doraźne zastępstwo za dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w sprawach organizacyjno- porządkowych  i wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrektora.

Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe inne stanowiska kierownicze, jeżeli zezwalają na to możliwości finansowe szkoły.

 

 


Rozdział 4


Organizacja Szkoły

§ 32

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1)      arkusz organizacji Szkoły;

2)      tygodniowy rozkład zajęć.

 1. Arkusz organizacji Szkoły określa głównie:

1)      liczbę pracowników Szkoły;

2)      liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego;

3)      liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

4)      liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego.

 1. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
 2. 4.      Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych                               i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 33

Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

 

§ 34

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, do którego uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku. . Maksymalna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26, a w klasach I i II -25 uczniów. Ze względu na szczególne warunki geograficzne i demograficzne liczba uczniów w oddziale bywa mniejsza. Uczniowie oddziałów w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidywanych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla określonej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.O podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły podstawowej. Podstawową jednostką oddziału przedszkolnego jest oddział złożony z dzieci 5-cio i 4-letnich. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. W przypadku zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 zastosowanie maja odrębne przepisy.
 3.  Dyrektor szkoły w takim przypadku dostosowuje odpowiednio ramowy plan  nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.
 4. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania.
 5. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje liczba uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły, o ile organ prowadzący Szkołę nie przyjmie odrębnych uregulowań w tym zakresie. 
 6. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych                      w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 7. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 8. Oddział przedszkolny może posiadać własny autorski program wychowawczo –dydaktyczny.

3.      Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i z informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Podziału mniejszych oddziałów na grupy można dokonywać wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Zarszyn.

4.      Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.                     

5.       Przy podziale uczniów na grupy uwzględnia się także możliwości  finansowe szkoły oraz wielkość sal i pomieszczeń dydaktycznych.

6.      Ze względu na szczególnie trudne warunki demograficzne i geograficzne  w szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.

 

§ 35

 

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone             w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. Przerwy śródlekcyjne trwają 5,10 oraz 15 minut;.
 4. W celu  realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:

1)      obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem nauczania;

2)      dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb uczniów.

 1. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów               i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć.
 2. 6.       Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych
  w wymiarze i czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.

 

 

§ 36

 

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia..
 5. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:

1)      gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

2)      korzystanie ze zbiorów i wypożyczenia poza bibliotekę;

3)      prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

4)      korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

1)     biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;

2)     bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe;

3)     zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne                  i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

 

 

§ 37

 

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)     udostępniania zbiorów;

2)     udzielania potrzebnych informacji;

3)     udzielania porad przy  wyborze lektury;

4)     prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

5)     pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;

6)     przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

7)     prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)      gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)      zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;

3)      sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;

4)      prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;

5)      prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;

6)      prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

 

 

§ 38

 

 1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym  szkołę.
 3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie.
 4. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują pracownicy świetlicy.
 5. Stołówka jest czynna od godz. 10.30 do 10.45 w dni nauki szkolnej.
 6. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w regulaminiestołówki.

 

 

§ 39

 

 1. Szkoła oferuje rodzicom następujące formy współdziałania w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:

1)      konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;

2)      zebrania oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;

3)      dni otwarte – raz w  miesiącu;

4)      pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;

5)      pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz udział w nich;

6)      zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;

7)      warsztaty, pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych.

 1. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy Szkoły
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas zebrań z nauczycielami.

 

§ 40

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem
   w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie przez wychowawcę  oddziału przez cały cykl nauczania na każdym etapie edukacyjnym.
 4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:

1)      z urzędu;

2)      na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;

3)      na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału.

 1. Wnioski, o których mowa w ust.4 pkt 2-3, nie mają dla Dyrektora charakteru wiążącego.
 2. 6.     O sposobie ich załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 

§ 41

1.  Zasady postępowania rekrutacyjnego obowiązujące w Szkole:

1)      Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bażanówce przyjmowane są
w pierwszej kolejności dzieci w wieku 5 lat, a także w wieku 4 lat zamieszkałe na terenie Gminy Zarszyn.

2)      Dziecko w wieku 5 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

3)      Od roku szkolnego 2015/2016 dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego, a od roku 2016/17 takie prawo będą miały także dzieci 3-letnie. 

4)      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

5)      W oddziale maksymalna liczba dzieci  nie może przekraczać – 25.

6)      Rodzice dzieci przyjętych, składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

7)      Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego złożony u Dyrektora Szkoły Podstawowej              w Bażanówce w sytuacji, gdy liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym jest mniejsza od liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Zarszyn (pierwszy etap rekrutacji).

8)      Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Zarszyn mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami.

9)      Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Zarszyn. We wniosku określa się kolejność wybranych oddziałów przedszkolnych, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.

10)  Do wniosku dołącza się wybrane oświadczenia i dokumenty: 

a)      oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,

b)      oryginał lub potwierdzone za zgodność z oryginałem orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

c)      oryginał lub potwierdzony za zgodność z oryginałem prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację rodziców dziecka, akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem,

d)     oryginał lub potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

11)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 7 brane są pod uwagę kryteria ustawowe, tzn. określone w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013, tj.:

a)      wielodzietność rodziny kandydata;

b)      niepełnosprawność kandydata;

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)       samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość i wynoszą po 1 punkcie za każde z kryteriów.

 

12)  W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, jeżeli oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, bądź kandydaci uzyskali równorzędną ilość punktów, komisja rekrutacyjna kieruje się kryteriami dodatkowymi, określonymi przez organ prowadzący, tj. Gminę Zarszyn.

 

13)  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,

c)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

14)  W pierwszym etapie rekrutacji komisja weryfikuje złożone wnioski oraz deklaracje rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej – przeprowadzając wstępną kwalifikację.

15)  Za wnioski i deklaracje dzieci zakwalifikowanych uważa się te, które obejmują dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Zarszyn oraz zostały złożone w wymaganym terminie.

16)  Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, z podaniem imion i nazwisk dzieci, zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej        w Bażanówce.

17)  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli
w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

18)  Dzień podania do publicznej wiadomości, tj. w siedzibie Szkoły Podstawowej            w Bażanówce, listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego określony jest w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.

19)  Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego w pierwszym lub w drugim etapie, oddział przedszkolny posiada nadal wolne miejsca, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bażanówce. Przeprowadza postępowanie uzupełniające, które trwa do końca sierpnia danego roku, według zasad określonych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

2.Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

1)      od 10 marca do 20 marca danego roku– składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych
w poprzednich latach szkolnych.

2)      od 20 marca do 30 marca danego roku – wydawanie i przyjmowanie wniosków
o przyjęcie dzieci do

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:STATUT SZKOŁY 2015
Data utworzenia:2016-06-10
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:393
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian