Jesteś tutaj: Start / STATUT SZKOŁY 2013

STATUT SZKOŁY 2013

Załącznik
do Uchwały Nr 6 /2012/13
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Bażanówce
z dnia 04.07.2013 r.
S T AT U T
S Z K O Ł Y P O D S T A W O W E J
W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E W B A Ż N Ó C E
Statut został opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm.).
2. Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006r. Nr 97,poz. 674 z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 , poz.562 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego( Dz. U. Nr 168 , poz.1324 z późn. zm).
7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowana przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009r. Nr 4 , poz.17).
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 7 maja 2013r., poz. 532) .
2
I. Nazwa szkoły i informacje o niej
§1
1. Szkoła Podstawowa w Bażanówce jest publiczną szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym . .
2. Szkoła Podstawowa używa nazwy: Szkoła Podstawowa w Bażanówce. Nazwy szkoły używa się w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach, stemplach może być używany skrót nazwy.
3. Siedzibą szkoły jest zabytkowy budynek podworski przekazany wraz z działką i przyległym parkiem w trwałe zarządzanie szkoły – Bażanówka nr budynku 102.
4. Szkole może być nadane imię. Imię szkoły nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Szkoły gdy taka powołana lub wspólny wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Zarszyn reprezentowana przez Wójta Gminy.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
7. Nauka w Szkole Podstawowej trwa 6 lat. Zajęcia odbywają się na jedną zmianę. W razie większej liczby oddziałów dopuszcza się nauczanie na dwie zmiany. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego.
8. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci 5 i 6 – letnich tzw. obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz wychowanie przedszkolne dla dzieci 4 - letnich według zgłoszeń rodziców i w miarę wolnych miejsc.
9. Oddział przedszkolny funkcjonuje w systemie 5 – godzinnym od 800 do1300, a w dni w których odbywają się zajęcia z religii /2 dni/ o 30 minut dłużej , czyli do 13 30.
3
II. Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania
§ 2
1. Placówka realizuje cele szkoły podstawowej oraz cele edukacji przedszkolnej wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm. ) oraz przepisów wykonawczych wydawanych na jej podstawie, a w szczególności dąży do prawidłowej realizacji nadrzędnego celu pracy edukacyjnej jakim jest wszechstronny rozwój każdego ucznia.
2. Edukacja szkolna zmierza do harmonijnego realizowania przez nauczycieli wzajemnie uzupełniających się równoważnych zadań w zakresie: a/ nauczania uczenia się, b/ kształcenia umiejętności, c/ wychowania, d/ opieki,
e/ profilaktyki.
3. W zakresie nauczania szkoła zapewnia swoim uczniom i dzieciom:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) poznawania wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuacje na następnym etapie kształcenia,
3) dochodzenie do rozumnego a nie tylko pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych i innych,
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
4. W zakresie kształcenia umiejętności uczniów, szkoła powinna uczyć ich takiego wykorzystania wiedzy, aby lepiej przygotować do życia w warunkach współczesnego świata a w szczególności aby opanować następujące umiejętności:
4
1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności,
2) skutecznego porozumiewania się w sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm,
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
5. W zakresie pracy wychowawczej szkoła wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców powinna dążyć do tego, aby jej uczniowie w szczególności:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych,
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla własnego miejsca w świecie,
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
7) przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyboru i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
9) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
5
6. W zakresie opieki nad dziećmi szkoła:
1) wspomaga indywidualny wszechstronny rozwój dziecka,
2) sprawując opiekę nad dzieckiem – odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości szkoły pomaga rodzinie w wychowaniu i pełnieniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w zapewnieniu bezpieczeństwa, zdrowia i prawidłowego rozwoju dziecka, współdziała w przygotowaniu go do nauki szkolnej,
3) realizuje swe zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami ) dziecka, a także we współpracy z osobami i instytucjami wspierającymi opiekę nad dziećmi,
4) szczególną opieką otacza dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu,
5) w miarę potrzeb i możliwości pomaga rodzicom przez organizowanie dla dzieci pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej, a dla rodziców pedagogicznej i innej,
6) w miarę możliwości finansowych udziela dzieciom niezamożnych i wielodzietnych rodzin pomocy materialnej na pokrycie kosztów udziału w wycieczkach lub dodatkowych zajęć organizowanych dla dzieci,
7) zapewnia pozostawanie dzieci pod stałą opieką nauczyciela, także w czasie zajęć poza terenem szkoły,
8) dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) szkoła może zorganizować świetlicę,
9) zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych- liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
7. W zakresie profilaktyki szkoła:
1) propaguje pozytywne wymiary zdrowego stylu życia,
2) poszerza wiedzę na temat skutków i szkodliwości używania różnego rodzaju używek , alkoholu, papierosów i środków odurzających,
3) dąży do wzrostu świadomości społecznej i zmiany cech środowiska lokalnego,
4) ukazuje alternatywne formy spędzania wolnego czasu,
5) rozwija empatię i współpracę w grupie,
6) rozwija umiejętności komunikowania się,
7) odreagowuje napięcia,
8) wspiera pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci z rodzin zdemoralizowanych i z problemem alkoholowym,
9) wspiera rodzinę poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi,
10) kształtuje silną więź rodzinną, postawy tolerancji, ekumenizmu , wzajemnego szacunku i akceptacji drugiego człowieka oraz postawy szacunku do ludzi starszych,
6
11) wskazuje osoby i instytucje, do których dziecko może się zwrócić z problemem szkolnym i pozaszkolnym.
8 . Cele i zadania określone w ust. 3 – 7 szkoła realizuje przy uwzględnieniu przyjętego w szkole planu nauczania oraz programach wychowawczego i profilaktyki opracowanych w szkole na podstawie
odrębnych przepisów i opisujących w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym realizowanym przez wszystkich nauczycieli szkoły. Program wychowawczy i profilaktyki uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. Z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony ich zdrowia, szkoła dla integracji nauczanej wiedzy, na poszczególnych etapach kształcenia wprowadza:
1) edukację wczesnoszkolną w klasach I – III szkoły podstawowej, polegające na prowadzeniu zajęć edukacyjnych wg ustalonego przez nauczyciela planu przy dostosowaniu zajęć edukacyjnych do przerw i do aktywności uczniów,
2) przedmioty, polegające na zintegrowanym nauczaniu treści i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy w toku jednolitych zajęć edukacyjnych,
3) ścieżki edukacyjne polegające na realizacji treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym w ramach nauczania różnych przedmiotów ( bloków przedmiotowych ) lub w postaci odrębnych zajęć.
10. Nauczyciele prowadzący zajęcia tworzą zespół nauczycielski, którego głównym zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Nauczyciele mogą także tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły dla rozwiązywania określonych zadań i problemów. Zadania tych zespołów obejmują w szczególności:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie w ramach Rady Pedagogicznej doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
7
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,
6) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
7) organizowanie ciągłego doskonalenia wiedzy teoretycznej i praktycznej wychowawców w rozwijaniu u wychowanków rozwiązywania życiowych problemów oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
11. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek nauczycieli tworzących dany zespół.
12. Przewodniczący zespołu nauczycielskiego sprawuje osobistą opiekę nad nauczycielami w okresie pierwszych trzech lat ich pracy nauczycielskiej
13. W szkole przestrzega się zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych odrębnymi przepisami Ministra Edukacji . Indywidualne rozwiązania w zakresie oceniania wiedzy i umiejętności uczniów opracowują nauczycielskie zespoły przedmiotowe – Wewnątrzszkolny System Oceniania , a w zakresie oceniania zachowania uczniów Rada Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Rady Uczniów i Rady Rodziców – Regulamin Oceniania Zachowania .
14. Szkołę podstawową kończy się sprawdzianem uprawniającym do dalszego kształcenia w gimnazjum. Sprawdzian kończący szkołę podstawową ma charakter powszechny i obowiązkowy, a przeprowadza go Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, zgodnie z odrębnymi przepisami.
15. W szkole organizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie, opiekę nad uczniami przebywającymi w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych. Stałą opiekę nad uczniami nauczyciele sprawują również podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły, w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę. Każdy uczeń ma prawo do opieki nauczycielskiej podczas przerw między zajęciami szkolnymi, realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów. Organizację i przebieg tych dyżurów ustala się odrębnym zarządzeniem dyrektora szkoły.
Dzieci do oddziału przedszkolnego i do ukończenia 7 lat są przyprowadzane i odbierane przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo.
16. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rewalidacyjne z zakresu orientacji przestrzennej i poruszania się. Zajęcia te prowadzone
8
są na podstawie diagnozy dokonywanej przez współpracującą ze szkołą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku w miarę posiadanych środków finansowych .
17. Szkoła ma możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
18. Dla uczniów zdolnych, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych mogą być organizowane :
1) koła zajęć edukacyjnych,
2) koła zainteresowań,
3) nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego,
4) zajęcia indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
19. Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Organizację i program imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
20. Szkoła umożliwia odbywanie praktyk studentom wyższych uczelni pedagogicznych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich.
III. Organy Szkoły
§ 3
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Rada Uczniów.
2. Ze względu na zakres zadań i uprawnień Dyrektor szkoły pełni funkcję:
1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Zarszyn,
2) pracodawcy w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole,
3) organu nadzoru pedagogicznego,
4) przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
9
5) organu administracji publicznej wydającego decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty,
6) przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
3. Dyrektor szkoły jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) decyduje jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy i przy zachowaniu wymogów zawartych w oddzielnych przepisach o sposobie wykorzystania przekazanych szkole składników mienia komunalnego i ze szczególną starannością dba o ochronę tych składników,
3) prowadzi gospodarkę finansową szkoły jako jednostki budżetowej wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, opracowuje plan finansowy, a w toku jego wykonywania przestrzega obowiązujących zasad gospodarki finansowej,
4) ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w szczególności za przekroczenie zakresu upoważnienia do dokonania wydatków ze środków publicznych,
5) na bieżąco współdziała z organem prowadzącym i Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zarszynie w sprawach z remontami obiektu oraz podejmowaniem nowych zadań inwestycyjnych w tym zakresie jak i w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowywania i opieki w szkole,
6) opracowuje arkusze organizacyjne szkoły,
7) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Informacje umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń dla rodziców,
8) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
9) prowadzi dokumentację pedagogiczną i pracowniczą zgodnie z odrębnymi przepisami i dba o jej zabezpieczenie.
4. Dyrektor szkoły jako pracodawca w szczególności:
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudnia i zwalnia nauczycieli szkoły oraz pracowników nie będących nauczycielami,
2) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
3) wydaje polecenia służbowe nauczycielom i pracownikom nie będącym nauczycielami,
10
4) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz występuje z wnioskami o dokonanie takiej oceny,
5) przyjmuje wnioski nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego o rozpoczęcie stażu,
6) przydziela opiekuna stażu nauczycielom ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego,
7) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego,
8) wspiera nauczycieli odbywających staż w realizacji planu rozwoju zawodowego poprzez taką organizację pracy szkoły, która umożliwia nauczycielom:
a) obserwację zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole,
b) udział w różnych formach doskonalenia zgodnie z planem rozwoju,
9) obserwuje i omawia zajęcia oraz inne zadania realizowane przez nauczyciela zgodnie z jego planem rozwoju zawodowego,
10) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i awansuje Go zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i w doskonaleniu zawodowym,
12) tworzy warunki do rozwijania samorządowej i samodzielnej pracy uczniów,
13) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
14)występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
5. 1. Dyrektor szkoły, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły,
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz innej działalności statutowej szkoły,
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności:
a) organizowanie narad i szkoleń,
b) motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego
4) opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły i terminy ich realizacji: a) obejmujący 5 lat szkolnych, b) obejmujący rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wskazanych przez kuratora oświaty oraz wyników i wniosków z nadzoru przeprowadzonego w poprzednim roku szkolnym ,
11
5) analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosownie do potrzeb działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie,
6) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
7) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża system zapewnienia jakości.
5.2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań lub innych zagadnień uznanych w szkole za istotne w działalności szkoły.
5.3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły.
5.4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
5.5. Do dnia 31sierpnia każdego roku dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
5.6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
5.7. W przypadku, gdy stanowisko dyrektora szkoły powierzone zostanie osobie nie będącej nauczycielem, uprawnienia dyrektora jako organu nadzoru pedagogicznego wykonuje nauczyciel, któremu powierzono funkcję wicedyrektora .Jeżeli nie powołano wicedyrektora, to nadzór pedagogiczny w takim przypadku sprawuje nauczyciel, któremu powierzono inną funkcję kierowniczą w szkole.
6.1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności: 1) organizuje jej pracę, prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady, 2) realizuje uchwały Rady, 3) dba o jej autorytet,
12
4) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, 5) organizuje współpracę Rady Pedagogicznej z Radą Rodziców i Radą Uczniów , 6) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między nimi.
6.2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, ustala program w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6.3. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, a także może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizacje zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach
Jeżeli w szkole nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, określa się zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.
6.4. Dyrektor szkoły ma prawo po kilku nowelizacjach opublikować w drodze własnego zarządzenia jednolity tekst statutu.
7.1. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej Dyrektor szkoły kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, a także wydaje decyzje na podstawie ustawy o systemie oświaty. Do dyrektora szkoły należy także prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w przypadku ujawnienia, że obowiązek szkolny nie jest spełniony ( w trybie ust. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ).
7.2. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej.
8. Dyrektor jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
odpowiada w szczególności:
1) za organizację i przebieg sprawdzianu w swojej szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) za dostosowanie do potrzeb uczniów warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu,
13
3) za zabezpieczenie i prawidłowe przechowywanie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przeprowadzania sprawdzianu ,
4) zapoznanie uczniów i ich rodziców z warunkami przebiegu sprawdzianu.
9. W szkole funkcjonuje jedna Rada Pedagogiczna, której członkami są nauczyciele szkoły i oddziału przedszkolnego oraz dyrektor szkoły. Rada Pedagogiczna działająca w szkole jest organem kolegialnym w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły w przedmiocie kształcenia, wychowania i opieki. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały Rady Pedagogicznej w postaci aktu prawnego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Rady. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw będących przedmiotem jej posiedzeń, a naruszających dobro osobiste ucznia lub jego rodziców. Przewodniczącym Rady jest dyrektor.
10. Do zasadniczych zadań Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
4) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i podejmuje uchwały w tej sprawie,
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) występowanie do Wójta Gminy z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora szkoły,
7) delegowanie jednego przedstawiciela Rady Pedagogicznej do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły,
8) opiniowanie organizacji pracy szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
9) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły opracowanego przez Dyrektora,
10) ustalanie szkolnego zestawu programów i podręczników na dany rok szkolny,
11) opiniowanie propozycji Dyrektora szkoły w sprawach podziału stałych i dodatkowych prac i zajęć ,
12) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.,
13) ustalenie regulaminu swojej działalności.
11. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów i dzieci. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
14
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
Rada Rodziców na ogólnym zebraniu uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem i określa:
1) wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców ,
3) zakres kompetencji organów Rady Rodziców,
4) tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy,
5) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy na realizację celów określonych przez Radę.
12. Do zadań Rady Rodziców należy między innymi:
1) występowanie do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświatowych,
2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły(obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców),
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
5) udzielanie pomocy Radzie Uczniów,
6) podejmowanie działań na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej i wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt potrzebny do realizacji programów nauczania,
7) pozyskiwanie środków finansowych w celu wspierania działań podejmowanych przez szkołę,
8) współdecydowanie o formach pomocy uczniom oraz ich wypoczynku,
9) delegowanie jednego przedstawiciela Rady do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły,
10) opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o następny stopień awansu zawodowego,
11) opiniowanie wprowadzania dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
15
13. W szkole działa Rada Uczniów, którą tworzą wszyscy uczniowie. Zasady wybierania i działania organów Rady Uczniów określa Regulamin w postaci Konstytucji Republiki Szkolnej, uchwalonej przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Rada Uczniów jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi szkoły wnioski we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania w porozumieniu z Dyrektorem szkoły działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
14. Do podstawowych zadań Samorządu należy:
1) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie: - oceniania, klasyfikowania i promowania, - form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu zasad:
a/ uczniowie mogą mieć najwyżej trzy sprawdziany w ciągu tygodnia i nie więcej niż jeden dziennie,
b/ uczniowie o zamiarze badania kompetencji zawiadamiani są
z tygodniowym wyprzedzeniem.
2) opiniowanie pracy ocenianych nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły,
3) możliwość opiniowania na wniosek dyrektora dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.
15. Dyrektor szkoły rozstrzyga wszystkie sporne sprawy wśród członków Rady Pedagogicznej, kierując się prawem oświatowym, zasadami współżycia społecznego w szkole oraz autorytetem Rady. Dyrektor szkoły na bieżąco współpracuje z Radą Rodziców. Osobiście przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych szkoły, o ile nie są to skargi anonimowe.
16. Dyrektor szkoły w sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami
i rodzicami jest między nimi bezpośrednim negocjatorem.
W rozstrzyganiu sporów i skarg Dyrektor kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone do niego sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa i dobra publicznego, w związku z tym może wydawać zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeśli działalność tych organów
16
narusza interes szkoły i nie służy rozwojowi uczniów.
17. Ustala się, że w sprawach spornych dotyczących uczniów:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Rady Uczniów za pośrednictwem Szefa Klasy,
2) przewodniczący Rady Uczniów w uzgodnieniu z nauczycielem będącym opiekunem Rady Uczniów przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Rady Uczniów rozstrzyga kwestie sporne,
3) sprawy nie rozstrzygnięte przez nauczyciela lub wychowawcę kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
18. W szkole tworzy się stanowisko społecznego zastępcy dyrektora, który zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności. Funkcję zastępcy przydziela na okres kadencji dyrektora organ prowadzący wskazanemu nauczycielowi za Jego zgodą . Do zadań zastępcy dyrektora należy doraźne zastępstwo za dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w sprawach organizacyjno- porządkowych i wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrektora.
Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe inne stanowiska kierownicze, jeżeli zezwalają na to możliwości finansowe szkoły.
IV. Organizacja Szkoły
§ 4
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze organizacji szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego ( klasy 0 ) sporządzane z uwzględnieniem planów nauczania i podstaw programowych szkoły podstawowej i przedszkola do dnia 30 kwietnia dla każdego następnego roku szkolnego przez Dyrektora.
Arkusze organizacji dla Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego zatwierdza Wójt Gminy Zarszyn do dnia 30 maja danego roku. Arkusze organizacji dla szkoły podstawowej i przedszkolnego oddziału zerowego mogą być aktualizowane w ciągu roku szkolnego w drodze aneksów.
2. W arkuszu organizacji szkoły podstawowej zamieszcza się w szczególności ogólną liczbę zatrudnionych w nich nauczycieli, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godziny przedmiotów i obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący .
17
W arkuszu organizacyjnym oddziału przedszkolnego ( klasy 0 ) określa się w szczególności czas pracy oddziału, liczbę pracowników oraz ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3. Podstawową jednostką szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale w zasadzie powinna wynosić 26, ale nie może przekraczać 35 uczniów. Ze względu na szczególne warunki geograficzne i demograficzne liczba uczniów w oddziale może być mniejsza. Uczniowie oddziałów w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidywanych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla określonej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
O podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla szkoły podstawowej. Podstawową jednostką oddziału przedszkolnego jest oddział złożony z dzieci 6 –cio i 5-cioletnich. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i z informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Podziału mniejszych oddziałów na grupy można dokonywać wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Zarszyn.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI szkoły podstawowej prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów; dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Przy podziale uczniów na grupy uwzględnia się także możliwości finansowe szkoły oraz wielkość sal i pomieszczeń dydaktycznych.
6. Ze względu na szczególnie trudne warunki demograficzne i geograficzne w szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
Dyrektor szkoły w takim przypadku dostosowuje odpowiednio ramowy plan nauczania, z uwzględnieniem możliwości pełnej realizacji przyjętych programów nauczania.
7. Organizację stałych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych przy uwzględnieniu zasad ochrony zdrowia i higieny pracy .
18
1) Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2) W klasach I – III szkoły podstawowej nauczyciele zajęcia prowadzą wg ustalonego planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. W klasach tych w każdym dniu prowadzone są zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy wymiar nie może być mniejszy niż 3 godziny.
3) Praca opiekuńczo- wychowawcza i dydaktyczna w oddziale przedszkolnym jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci 5-cio i 6-cio letnich i prowadzona w oparciu o podstawy programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministra Edukacji Narodowej .
Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe .
Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, mocą której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej ( w granicach nie krótszych niż 30 minut i nie dłuższych niż 60 minut ), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczamy na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. Czas zajęć dodatkowych - w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii, zajęć rewalidacyjnych, powinien wynosić z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się w wydzielonej i przystosowanej do tego celu sali lekcyjnej.
10.Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Zarszyn ustala zasady prowadzenia takich zajęć jak: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie dodatkowych języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych, a nawet międzyklasowych.
11.Dodatkowe zajęcia edukacyjne, dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
12. Oddział przedszkolny może posiadać własny autorski program wychowawczo – dydaktyczny.
19
13. Biblioteka szkolna funkcjonująca w szkole jest zbiorem szkolnych lektur i pozycji słownikowo – encyklopedycznych służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
14. Biblioteka zajmuje pomieszczenie dydaktyczne w szkole. Godziny otwarcia biblioteki to godziny przed i po lekcjach oraz przerwy między lekcjami. Zajęcia z przysposobienia czytelniczego prowadzone są przez nauczycieli w ramach ścieżki edukacyjnej – czytelniczej i medialnej w porozumieniu i przy pomocy nauczyciela – opiekuna księgozbioru bibliotecznego.
15. Bibliotekę prowadzi nauczyciel, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zależy od ilości uczniów w szkole (na 15 uczniów – 1 godzina) i co rok jest zatwierdzany przez Organ Prowadzący.
Do jego zadań należy w szczególności:
1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki,
2) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbioru bibliotecznego nauczycielom i uczniom,
3) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego oraz innej dokumentacji bibliotecznej,
4) określanie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla uczniów przed i po lekcjach,
5) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań, potrzeb i nawyków czytelniczych z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień uczniów,
6) kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych
7) kształcenie i utrwalanie nawyków kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji,
8) wprowadzanie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi,
9) organizowanie konkursów czytelniczych i recytatorskich,
10)przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
11)współpraca z poszczególnymi nauczycielami,
12)prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,
13)zakup i oprawianie książek.
16. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną wg odrębnych przepisów.
1) Organ prowadzący szkołę może wyrazić zgodę na finansowanie planowanych działań.
2) Uchwały w sprawach wprowadzenia innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna.
20
17. Dla realizacji statutowych celów i zadań szkoła posiada następującą bazę:
1) 7 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę,
2) 1 sala do zajęć wychowania fizycznego – zastępcza,
3) 1 pokój nauczycielski,
4) 2 pracownie internetowe,
5) 2 łazienki,
6) szatnię,
7) gabinet dyrektora szkoły,
8) świetlico-jadalnię,
9) pomieszczenie socjalne,
10) szkolny plac zabaw,
11) 2 boiska szkolne ,
12) zabytkowy park szkolny.
V. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§5
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.
2. Nauczyciele zatrudniani są na podstawie Karty Nauczyciela – ( ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., z póź. zmianami), ramowych planów nauczania oraz arkuszy organizacyjnych.
3. Pracowników obsługi zatrudnia się , określa się ich prawa i obowiązki oraz zakres czynności na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustala się następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
1) nauczyciel stażysta,
2) nauczyciel kontraktowy,
3) nauczyciel mianowany,
4) nauczyciel dyplomowany,
5) Honorowy Profesor Oświaty.
5. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest posiadanie kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela i:
1) uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie w przypadku nauczyciela stażysty,
2) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną w przypadku nauczyciela kontraktowego,
21
3) uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej i po dokonaniu analizy dorobku zawodowego i przeprowadzonej rozmowie w przypadku nauczyciela mianowanego.
6. Nauczycielowi spełniającemu warunki, o których mowa w punkcie 5 , stopień awansu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadaje:
1) nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego – dyrektor szkoły,
2) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego – organ prowadzący szkołę – Wójt Gminy Zarszyn
3) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela dyplomowanego – organ sprawujący nadzór pedagogiczny- Kurator Oświaty w Rzeszowie,
4) nauczycielowi dyplomowanemu tytuł Honorowego Profesora Oświaty –właściwy Minister Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do spraw Profesorów.
7. Staż, zgodnie z obowiązującymi przepisami, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:
1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy,
2) nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.
8. Komisję Kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień:
1) nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły,
2) nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę – Wójt Gminy Zarszyn ,
3) nauczyciela dyplomowanego powołuje Kurator Oświaty w Rzeszowie,
4) nauczycielowi dyplomowanemu , posiadającemu co najmniej 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany oraz znaczący i uznany dorobek zawodowy, na wniosek Kapituły do spraw Profesorów Oświaty, może być nadany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania tytuł honorowy Profesora Oświaty.
Wnioski do Kapituły o nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty składa organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kurator Oświaty w Rzeszowie.
9. Praca nauczyciela, z wyjątkiem stażysty , podlega ocenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
22
10. Wynagrodzenie nauczycieli:
1) zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie nauczycieli składa się z:
a) wynagrodzenia zasadniczego,
b)dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
c)wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
d)nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
2) średnie wynagrodzenie nauczyciela stanowi , dla:
a) nauczyciela stażysty – 100 % ,
b) nauczyciela kontraktowego – 111 %,
c) nauczyciela mianowanego – 144 %,
d) nauczyciela dyplomowanego – 184 %.
- kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej.
11. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekroczyć 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy , o którym mowa w ust.1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wymiarze ustalonym w Karcie Nauczyciele –Art42 ust.3 lub ust.4a albo ust.7,
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów , z tym, że w ramach tych zajęć nauczyciel szkoły podstawowej jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramach planów nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
12. Nauczyciel ma prawo wybrać program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
13. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z póź. zm.)
23
14. Nauczyciele obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły:
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Obowiązani są wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
15. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania sie dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1) systematycznie kontrolować miejsca prowadzonych zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uczestniczyć w szkoleniach z zakresu BHP organizowanych przez szkołę,
3) przestrzegać postanowień Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
4) zapoznawać się z prawem w oświacie,
5) zgłaszać dyrektorowi szkoły nieprawidłowości i usterki utrudniające procesy edukacyjne w szkole,
6) w pracowniach szkolnych o zwiększonym ryzyku wypadkowości
konsekwentnie egzekwować i przestrzegać obowiązujących regulaminów,
7) w zastępczej sali – korytarzu do ćwiczeń fizycznych i na boisku szkolnym korzystać tylko i wyłącznie ze sprawnego sprzętu,
8) na każdej lekcji sprawdzać obecności uczniów,
9) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym przez Dyrektora szkoły harmonogramem,
10)przygotowywać się systematycznie do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
11)dbać o poprawność językową uczniów,
12)stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętym w szkole WSO,
13)podnosić i aktualizować swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
14)służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
15)wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt szkolny,
16)aktywnie uczestniczyć w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w tym również w posiedzeniach szkoleniowych,
17)dążyć do stosowania nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
24
18) wspomagać rozwój psychofizyczny uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych.
16. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
17. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami w ciągu całego etapu edukacyjnego. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. W ciągu danego etapu edukacyjnego wychowawcę może zmienić Dyrektor na uzasadniony wniosek Rady Rodziców lub na prośbę wniesioną przez samego nauczyciela.
18. Zadaniem wychowawców jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności każdy z nich:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia,
2) przygotowuje ucznia do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
3) rozwija umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków.
19. Realizując swoje zadania wychowawca powinien:
1) szczegółowo rozpoznać warunki życia i nauki każdego wychowanka,
2) opracować wspólne z rodzicami i uczniami programy wychowawczy i profilaktyki szkolnej uwzględniające realizację ścieżek międzyprzedmiotowych ,
3) utrzymywać systematyczny kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, a w czasie stałego kontaktu z nimi informować ich o postępie w nauce i zachowaniu wychowanka,
5) współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sanoku,
6) nadzorować i mieć pieczę nad postępami w nauce swoich wychowanków.
7) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
8) udzielać uczniom i ich rodzicom porad w przedmiocie dalszego kształcenia się,
9) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając ja na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
25
10) powiadamiać ucznia o przewidywanych dla niego ocenach na koniec roku szkolnego poprzez wpis w dzienniczku ucznia, na tydzień przed końcem roku, jeżeli są one wyższe niż dopuszczająca i na miesiąc wcześniej w przypadku oceny niedostatecznej i dopuszczającej,
11) uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami – wywiadówki, dni i godziny otwarte...,
12) opiekować się dziećmi w oddziale przedszkolnym od chwili przyprowadzenia ich do momentu odebrania ich ze szkoły przez rodziców /opiekunów prawnych/ lub upoważnioną osobę.
20. Wychowawca prowadzi określoną przepisami prawa dokumentację pracy dydaktyczno – wychowawczej, a w szczególności dziennik szkolny, arkusze ocen i świadectwa.
21. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku.
22. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi oraz zatrudnia na tych stanowiskach na podstawie Kodeksu Pracy: Sprzątająca - 1 etat Konserwator - ½ etatu.
Szczegółowe zakresy czynności dla wymienionych pracowników sporządza dyrektor szkoły.
23. Obsługę finansowo-księgową i kadrową szkoły prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zarszynie.
VI. Uczniowie
§6
1. Do Szkoły Podstawowej w Bażanówce przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie,
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem.
Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. Dopuszcza się możliwość przyjmowania do oddziału dzieci, które w danym roku kończą 4 lat – na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) i na zasadzie uzupełniania liczby dzieci w grupie mieszanej do 25.
26
2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
1) Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć także dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.
Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2) W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3) W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym roku, w którym dziecko kończy 10 lat.
3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach przepisów odrębnych w przypadku ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą w oparciu o art.16 ust 8 ustawy o systemie oświaty,
3) świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
4. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust.3 pkt 2 przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
5. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie , do której uczeń przechodzi uzupełniane są na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dana zajęcia.
6. Jeżeli w klasie lub semestrze, na który uczeń przechodzi , naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole , a rozkład zajęć
27
uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może :
1) uczyć się danego języka obcego wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego, albo
3) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole, albo,
4) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.
7. Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie języka obcego w innej szkole, jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. Egzamin ten przeprowadza nauczyciel danego języka z tej samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora, a gdy dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora innej szkoły.
8. Uczeń szkoły ma prawo do:
1) znajomości praw jakie mu przysługują i środków jakie może wykorzystać , gdy te prawa są naruszane,
2) informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,
3) posiadania pełnej wiedzy o kryteriach ocen z przedmiotów i z zachowania,
4) znajomości proponowanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i trybu odwoływania się od ustalonej oceny, poprawiania jej i przystępowania do egzaminu poprawkowego,
5) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają dóbr osób trzecich,
7) korzystania z pomocy doraźnej w nauce,
8) życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
9) nietykalności osobistej,
10) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole,
11) odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,
12) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
13) korzystania z pomocy i poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, zawodowego i pomocy lekarskiej,
14) korzystania z pomocy finansowej i stypendialnej udzielanej na podstawie odrębnego regulaminu,
15) reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach i zawodach,
16) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz prawo zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
17) ochrony prywatności,
18) uniknięcia odpytania w określony dzień,
19) ograniczonej liczby sprawdzianów w tygodniu,
28
20) jednokrotnej próby poprawy oceny negatywnej i dopuszczającej z prac klasowych i sprawdzianów,
21) obrony czyli dochodzenia swoich praw.
9. Dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi szkoła stwarza możliwości korzystania ze specjalistycznych form pomocy dydaktycznej i opieki pedagogicznej, organizując zajęcia wspomagające ich rozwój:
1) szkoła organizuje zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci, które mają deficyty rozwojowe, po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia takie mogą prowadzić wyłącznie specjaliści posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej,
2) szkoła kieruje na zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami mowy,
3) w zależności od potrzeb szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I-III i IV-VI, mających trudności w nauce. Zajęcia te realizowane są przez nauczyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego,
4) na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do opiniowanego ucznia,
5) szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne w różnych formach w zależności od zainteresowań uczniów, propozycji rodziców/prawnych opiekunów, w miarę posiadanych środków finansowych przyznawanych przez organ prowadzący szkołę,
6) formami zajęć pozalekcyjnych są:
b) koła zainteresowań,
c) zajęcia rozwijające, wyrównawcze,
d) zajęcia organizowane przez szkołę w ramach programu profilaktyki,
e) zajęcia muzyczne i plastyczne,
f) dla uczniów ze wskazaniami poradni specjalistycznej prowadzi się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
10. Każde dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
4) pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez dyrektora szkoły.
29
11. W przypadku spraw konfliktowych i nieprzestrzegania praw ucznia ustala się następujący tryb składania skarg.
1) W sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a uczniem orzekają w pierwszej instancji:
a) wychowawca klasy dla nauczycieli uczących w danej klasie,
b) dyrektor szkoły dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.
2) Od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3) Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono wniesione po upływie 14 dni od daty wydania orzeczenia.
4) W przypadku łamania praw dziecka - uczeń za pośrednictwem rodziców lub prawnych opiekunów może odwołać się do:
a) organu prowadzącego,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
c) sądu,
d) rzecznika praw dziecka lub ucznia,
e) rzecznika praw obywatelskich.
12. Uczeń szkoły ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a zwłaszcza:
1) uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie;
2) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace zlecone przez nauczyciela do wykonania w domu;
3) właściwie zachowywać się na zajęciach, zgodnie z przyjętymi zasadami:
a) na ławce ma tylko książki i przybory potrzebne do przedmiotu,
b) jest świadomy, że klasą rządzi nauczyciel, dlatego uważnie słucha nauczyciela, pilnie wykonuje jego polecenia,
c) zadaje pytania na temat lekcji i tylko po udzieleniu głosu przez nauczyciela,
d) podnosi rękę po usłyszeniu pytania do końca,
e) słucha całej wypowiedzi kolegów i koleżanek wskazanych przez nauczyciela,
f) pracuje spokojnie,
g) zajmuje stałe miejsce wskazane przez nauczyciela,
h) dotyka cudze rzeczy tylko za zgodą właściciela,
i) dba o mienie szkolne,
j) korzysta z toalety na przerwie (wyjątki od za

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:STATUT SZKOŁY 2013
Data utworzenia:2015-02-18
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:646
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian