ROK 2015

  Załącznik nr 2                       

         do Zarządzenia Nr  494 /2010                                                                                                                                                                Wójta Gminy Zarszyn                                                                                                                                                                   z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2015

 

 

         Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,        

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że1) w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

 

 

         Szkole Podstawowej w Bażanówce

 

 

Część A2)

□ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

 

Część B3)

□  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna                  i efektywna kontrola zarządcza.

 

1)        Zastrzeżenia dotyczą:4)

 • Zarządzanie ryzykiem- pracować nad analizą ryzyka dla wszystkich obszarów działalności szkoły, metody analizy                     i dążyć do dalszego usprawniania działającego systemu kontroli zarządczej;

 

2)        Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5)

 • Dopracowywać analizę ryzyka dla wszystkich obszarów działalności szkoły:

- identyfikację ryzyka, jego ocenę i analizę (relacje między prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka, a jego skutkiem ),

-określić istotność każdego ryzyka, przyczyny wystąpienia, jego skutki dla szkoły, mechanizmy kontrolne, reakcje na poszczególne ryzyka i osoby odpowiedzialne.

 

 • Dokonać systemu oceny kontroli zarządczej za rok 2015 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej )- do styczeń 2016 r.

 

 • Opracować Roczny Program Rozwoju Szkoły na r. 2016/17- wrzesień 2016 r.    

 

 • Realizować  Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2015/16-2019/20;

                                    

 • Opracować Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły– październik 2016 r.

 

 

Część C6)

□ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

1) Zastrzeżenia dotyczą:4)

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5)

 

 

Część D7)

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 

 • Dopracowano analizę ryzyka dla niektórych obszarów działalności szkoły; 

                       

 

 • Wdrożono w szkole Regulamin oceny okresowej pracowników samorządowych;

 

 • Dokonano oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2015 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej);

 

 • Powołano Komisję Inwentaryzacyjną, Zespoły spisowe                        i przeprowadzono inwentaryzację roczną środków trwałych, wyposażenia i biblioteki według stanu na dzień 31.12.2015 r.;

 

 • Opracowano i wdrożono do realizacji Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok szkolny  2015/16- opracowany wrzesień 2015 r.;

 

 • Opracowano i wdrożono do realizacji Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2015/16-2019/20;

                                                                                                           

 • Opracowano i realizowano Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2015/16 – opracowany wrzesień 2015 r.;

 

 • Opracowano i realizowano Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/15 – opracowany październik 2014 r.;

 

 • Realizowano Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2009/10-21014/15;

 

 • Sporządzono Sprawozdania z pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego dyrektora za następujące okresy roku szkolnego: I okres 2014/15,                  II okres 2014/15, I okres 2015/16;

 

 • Wdrożono samoocenę pracowników administracji i obsługi;

 

 • Współuczestniczono w kontrolach zewnętrznych:

 

-kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku- 09.03.2015 r.;

- kontrola Wójta Gminy Zarszyn: wydatki za 2014 r.-5%, sprawozdania, a ewidencja księgowa, wprowadzanie zakupów do ewidencji majątkowej, likwidacja majątku i jego inwentaryzacja-28.07.2015 r.;

- kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych –prawidłowość obliczania składek, wpłacanie świadczeń, terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne- 08.09.2015 r.

 • Dokonano systemu oceny kontroli zarządczej za rok 2015 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej )- do styczeń 2015 r.;
 • Opracowano rejestr ryzyka dla wyznaczonych celów strategicznych na rok 2015;
 • Zapoznano się z nową Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej w Bażanówce i przeprowadzono próbną ewakuację.

 

 

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:8)

□       monitoringu realizacji celów i zadań,

□       samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej          dla sektora finansów publicznych,9)

□       systemu zarządzania ryzykiem,

□       kontroli wewnętrznych,

□       kontroli zewnętrznych,

□       innych źródeł informacji, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych finansowych, sprawozdań z Nadzoru Pedagogicznego, SIO, sprawozdań                            z wykorzystania środków celowych, analizie dokumentów finansowo – księgowych, dydaktycznych i innych, obserwacji codziennej działalności funkcjonowania szkoły                  i realizowanych zadań przez jej pracowników.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

 

                                                                      Bażanówka, 12.02.2016 r.    

 

                                                                           Beata Bieleń

                                                          ….............................................................

                                                        (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

Objaśnienia:

1). W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A,  B albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.

2). Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności  z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność               i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie                  i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3). Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

4). Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość             w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.

5). Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz           z podaniem terminu ich realizacji.

6). Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

7). Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

8). Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.

9). Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:ROK 2015
Data utworzenia:2016-06-09
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:1207
Rejestr zmian:

Pokaż rejestr zmian