Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ROK 2015

2016-06-09

ROK 2013

2015-03-05

                                                                                                                                                             Załącznik nr 3                                 do Zarządzenia Nr     /2010                                                                                                                                                                Wójta Gminy Zarszyn                                                                                                                                                                   z dnia 22 września 2010 r.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2013

 

 

 

         Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,        

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że1) w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

 

 

         Szkole Podstawowej w Bażanówce

 

 

CzęśćA2)

□w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

 

Część B3)

□  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

1)        Zastrzeżenia dotyczą:4)

 • Zarządzanie ryzykiem- dopracować analizę ryzyka dla wszystkich obszarów działalności szkoły, metody analizy i dążyć do dalszego usprawniania działającego systemu kontroli zarządczej;
 • Wdrożyć w szkole Regulamin oceny okresowej pracowników samorządowych.

                                           

 

2)        Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5)

 • Dopracować analizę ryzyka dla wszystkich obszarów działalności szkoły:

- identyfikację ryzyka, jego ocenę i analizę (relacje między prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka, a jego skutkiem ),

-określić istotność każdego ryzyka, przyczyny wystąpienia, jego skutki dla szkoły, mechanizmy kontrolne, reakcje na poszczególne ryzyka i osoby odpowiedzialne- do września 2014 r.;

 • Dokonać systemu oceny kontroli zarządczej za rok 2014 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej )- do styczeń 2015 r.
 • Wdrożyć Regulamin oceny okresowej pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Bażanówce- do czerwca 2014 r.
 • Opracować Roczny Program Rozwoju Szkoły na r. 2014/15- wrzesień 2014 r.                                          
 • Opracować Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły– październik 2014 r.

 

 

CzęśćC6)

□nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

1) Zastrzeżenia dotyczą:4)

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5)

 

 

Część D7)

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 • Dopracowano analizę ryzyka dla wszystkich obszarów działalności szkoły;

 

 • Dokonano oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2013 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej);

 

 • Opracowano Regulamin oceny okresowej pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Bażanówce;

 

 • Powołano Komisję Inwentaryzacyjną, Zespoły spisowe i przeprowadzono inwentaryzację zdawczo- odbiorczą środków trwałych, wyposażenia i biblioteki według stanu na dzień 31 sierpnia 2013 r.;

 

 

 • Powołano Komisję Inwentaryzacyjną, Zespoły spisowe i przeprowadzono inwentaryzację środków trwałych, wyposażenia i biblioteki według stanu na dzień 31.12.2013 r.;

 

 • Opracowano i wdrożono do realizacji Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok szkolny  2013/14- opracowany wrzesień 2013r.;

                                                                                                           

 • Opracowano i realizowano Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2012/13 – opracowany wrzesień 2012 r.;

 

 • Opracowano i realizowano Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2013/14 – opracowany październik 2013 r.;

 

 • Realizowano Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2009/10-21014/15;

 

 • Sporządzono Sprawozdania z pracy szkoły i nadzoru dyrektora za następujące okresy roku szkolnego: I okres 2012/13, II okres 2012/13, I okres 2013/14;

 

 • Wdrożono samoocenę pracowników administracji i obsługi;

 

 • Współuczestniczono w kontrolach zewnętrznych:

 

-kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku- 07.11.2013 r. i 08.01.2014 r.,

- kontrola Kuratorium Oświaty w zakresie wyboru podręczników przez nauczycieli szkół podstawowych, ustalenia zestawu podręczników i obrotu podręczników używanych na terenie szkoły- 04.11.2013 r.,

- rekontrola Państwowej Inspekcji Pracy- 06.03.2013 r.;

 • Dokonano systemu oceny kontroli zarządczej za rok 2013 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej )- do styczeń 2015 r.;
 • Opracowano rejestr ryzyk dla wyznaczonych celów strategicznych na rok 2013;
 • Opracowano procedury składania skarg w Szkole Podstawowej w Bażanówce;
 • Dokonano nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej w Bażanówce;
 • Znowelizowano plan ewakuacji szkoły i przeprowadzono próbną ewakuację.

 

 

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:8)

□       monitoringu realizacji celów i zadań,

□       samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontrolizarządczej          dla sektora finansów publicznych,9)

□       systemu zarządzania ryzykiem,

□       kontroli wewnętrznych,

□       kontroli zewnętrznych,

□       innych źródeł informacji, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych finansowych, sprawozdań z Nadzoru Pedagogicznego, SIO, sprawozdań z wykorzystania środków celowych, analizie dokumentów finansowo – księgowych, dydaktycznych i innych, obserwacji codziennej działalności funkcjonowania szkoły i realizowanych zadań przez jej pracowników.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

 

                                                                       Bażanówka, 28.02.2014 r.    

 

                                                                           Beata Bieleń

                                                          ….............................................................

                                                        (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

 

 

 

 

Objaśnienia

1)           W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A,  B albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.

2)           Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności  z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie                  i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3)           Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

4)           Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.

5)           Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

6)           Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

7)           Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

8)           Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.

9)           Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2014

2015-03-05

 

  Załącznik nr 3                       

         do Zarządzenia Nr  494 /2010                                                                                                                                                                Wójta Gminy Zarszyn                                                                                                                                                                   z dnia 06 grudnia 2010 r.

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

za rok 2014

 

 

         Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,                  a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,        

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że1) w kierowanej przeze mnie jednostce organizacyjnej

 

 

         Szkole Podstawowej w Bażanówce

 

 

Część A2)

□ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

 

Część B3)

□  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

1)        Zastrzeżenia dotyczą:4)

 • Zarządzanie ryzykiem- dopracować analizę ryzyka dla wszystkich obszarów działalności szkoły, metody analizy i dążyć do dalszego usprawniania działającego systemu kontroli zarządczej;

 

2)        Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5)

 • Dopracować analizę ryzyka dla wszystkich obszarów działalności szkoły:

- identyfikację ryzyka, jego ocenę i analizę (relacje między prawdopodobieństwem wystąpienia ryzyka, a jego skutkiem ),

-określić istotność każdego ryzyka, przyczyny wystąpienia, jego skutki dla szkoły, mechanizmy kontrolne, reakcje na poszczególne ryzyka i osoby odpowiedzialne- do września 2015 r.;

 

 • Dokonać systemu oceny kontroli zarządczej za rok 2014 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników              w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej )- do styczeń 2015 r.

 

 • Opracować Roczny Program Rozwoju Szkoły na r. 2015/16- wrzesień 2015 r.    

 

 • Opracować  Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2015/16-2019/20;

                                    

 • Opracować Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły– październik 2015 r.

 

 

CzęśćC6)

□ nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

 

1) Zastrzeżenia dotyczą:4)

2) Zostaną podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:5)

 

 

Część D7)

W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 

 • Dopracowano analizę ryzyka dla niektórych obszarów działalności szkoły; 

                       

 • Opracowano Regulamin oceny okresowej pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Bażanówce;

 

 • Wdrożono w szkole Regulamin oceny okresowej pracowników samorządowych;

 

 • Dokonano oceny systemu kontroli zarządczej za rok 2014 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu        o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej);

 

 • Powołano Komisję Inwentaryzacyjną, Zespoły spisowe i przeprowadzono inwentaryzację roczną środków trwałych, wyposażenia i biblioteki według stanu na dzień 31.12.2014 r.;

 

 • Opracowano i wdrożono do realizacji Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok szkolny  2014/15- opracowany wrzesień 2014 r.;

                                                                                                           

 • Opracowano i realizowano Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/15 – opracowany wrzesień 2014 r.;

 

 • Opracowano i realizowano Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2013/14 – opracowany październik 2013 r.;

 

 • Realizowano Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2009/10-21014/15;

 

 • Sporządzono Sprawozdania z pracy szkoły i nadzoru pedagogicznego dyrektora za następujące okresy roku szkolnego: I okres 2013/14,                  II okres 2013/14, I okres 2014/15;

 

 • Wdrożono samoocenę pracowników administracji i obsługi;

 

 • Współuczestniczono w kontrolach zewnętrznych:

 

-kontrola sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku- 08.01.2014 r., 12.06.2014 r., 25.09.2014 r.;

- kontrola Wójta Gminy Zarszyn: wydatki za 2012 i 2013 r.-5% - od 01.03.2014 r. do 31.03.2014 r.;

- kontrola Wójta Gminy Zarszyn: realizacja wystąpienia pokontrolnego kontrola 2012 r. – od 01.03.2014 r. do 31.03.2014 r.;

- kontrola Wójta Gminy Zarszyn w związku z wszczęciem postępowania o dokonanie oceny pracy Dyrektora Szkoły- 19.03.2014 r.;

- kontrola Wójta Gminy Zarszyn: stan składników majątkowych projektu „Każdy uczeń jest zdolny- dajmy mu szansę”- 31.10.2014 r.

 • Dokonano systemu oceny kontroli zarządczej za rok 2014 poprzez bieżący monitoring dyrektora oraz samoocenę pracowników w oparciu o kwestionariusze (załącznik nr 2 do Regulaminu Kontroli Zarządczej )- do styczeń 2015 r.;
 • Opracowano rejestr ryzyk dla wyznaczonych celów strategicznych na rok 2014;
 • Znowelizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkoły Podstawowej w Bażanówce i przeprowadzono próbną ewakuację.

 

 

Część E

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:8)

□       monitoringu realizacji celów i zadań,

□       samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej          dla sektora finansów publicznych,9)

□       systemu zarządzania ryzykiem,

□       kontroli wewnętrznych,

□       kontroli zewnętrznych,

□       innych źródeł informacji, sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych finansowych, sprawozdań z Nadzoru Pedagogicznego, SIO, sprawozdań z wykorzystania środków celowych, analizie dokumentów finansowo – księgowych, dydaktycznych i innych, obserwacji codziennej działalności funkcjonowania szkoły i realizowanych zadań przez jej pracowników.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

 

 

                                                                       Bażanówka, 27.02.2015 r.    

 

                                                                           Beata Bieleń

                                                          ….............................................................

                                                        (podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

 

Objaśnienia:

1). W zależności od wyników oceny stanu kontroli zarządczej wypełnia się tylko jedną część z części A,  B albo C, pozostałe skreśla się. Część D wypełnia się w przypadku gdy, w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, była wypełniona część B albo C. Część E wypełnia się w każdym przypadku. W oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za rok 2010 nie wypełnia się części D.

2). Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza zapewniła łącznie: zgodność działalności  z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywności działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie                  i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem.

3). Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła co najmniej zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi lub skuteczności i efektywności działania lub wiarygodności sprawozdań lub ochrony zasobów lub przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania lub efektywności oraz skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

4). Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki/działu/działów administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane.

5). Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń wraz z podaniem terminu ich realizacji.

6). Wypełnia się w przypadku, gdy kontrola zarządcza nie zapewniła łącznie zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności oraz skuteczności przepływu informacji, zarządzania ryzykiem.

7). Należy opisać najistotniejsze działania jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w części B albo C w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

8). Znakiem „X” zaznaczyć odpowiednie wiersze.

9). Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszone przez Ministra Finansów na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).